Técnic/a de mantenimient

Refresco Oliva

Inscripcions tancades


Sota la supervisió del Maintenance Supervisor, es responsabilitzarà d'assegurar la conservació i reparació de la maquinària, equips i sistemes, garantint el seu correcte funcionament i reduint els temps de parada, contribuint amb això al bon fi del procés productiu.Funcions

Vetllar pel compliment dels Plans de Manteniment Preventiu mitjançant l'aplicació de la normativa establerta, augmentant l'eficiència i disponibilitat dels actius (maquinària, instal·lacions).

- Executar les tasques indicades en el Pla de Manteniment Preventiu.

- Identificació de les tasques pendents per a la seva posterior execució.

- Realització de "rutes de manteniment".

- Realitzar les operacions de manteniment preventiu necessàries en maquinàries i instal·lacions.

- Realitzar el control d'entrades i sortides de material.

- Transmetre al seu superior jeràrquic les sol·licituds de compra de material que estimi oportunes, segons necessitats, aprovada en qualsevol cas pel Cap de Manteniment (Maintenance Supervisor).


Vetllar pel Manteniment Correctiu de la maquinària, solucionant avaries i incidències amb rapidesa i efectivitat, reduint amb això al màxim els temps de parada.

- Rebre avisos/notificacions d'avaries a través del Cap de Torn, o Sistema GMAO (Gestió de Manteniment per Ordinador).

- Realització de "rutes de manteniment".

- Efectuar una anàlisi de la incidència/avaria avaluant el mode de resolució de la mateixa.

- Anàlisi i lectura dels Manuals de Seguretat de les màquines i equips.

- Informar la Prefectura de Manteniment (Maintenance Supervisor), en cas de no poder donar solució immediata a la incidència.

- Dur a terme el registre de la incidència: imputació de temps, operacions realitzades, recanvis.

- Registrar en el sistema els recursos emprats (estoc).


Vetllar pel compliment de les mesures de Seguretat i Higiene Alimentària, així com el respecte a la normativa mediambiental, per tal d'evitar la producció d'accidents, infeccions i possibles riscos mediambientals.

- Respectar les normes de qualitat, seguretat alimentària i medi ambient, i seguretat laboral en el seu àmbit de responsabilitat.

- Vetllarà pel compliment del Food Defense de la fàbrica

- Segregar correctament els residus produïts en el seu treball.

- Col·locació dels residus en magatzem de productes químics.

- Denunciar i informar de qualsevol situació anòmala a la Prefectura de Manteniment.

- Aplicar els plans d'inspecció en l'àmbit de seguretat.

- Optimitzar l'ús dels recursos assignats al seu lloc de treball.

- Controlar els processos al seu càrrec que puguin incidir en la qualitat i Seguretat alimentària fent especial èmfasi en els processos definits per l'equip APPCC/PCC.


Es responsabilitza dels canvis d'utillatge necessaris davant de possibles canvis de format i lubricació.

- Observar el compliment dels procediments establerts (canvis de mesura).

- Realització de proves comprovant el seu correcte funcionament.

- Transmetre als operaris la formació tècnica necessària.


Vetllar pel manteniment de l'ordre i la neteja en la seva àrea de treball.


Impulsar i participar en la implantació dels projectes de millora que es desenvolupen en el seu àmbit de responsabilitat.


Requisits

- Cicle Formatiu de Grau superior en Electromecànica.

- Anglès (nivell de comprensió escrita mitjà). Molts dels manuals de maquinària estan escrits en anglès).

- Coneixements d'electrònica i programació.

- Coneixement processos industrials.

- Formació APPCC.

- Seguretat alimentària.

- Processos interns.

- Ofimàtica.